Obiekty mostowe


 Lp.    Rok    Temat    Zamawiający  Zadanie     
 Etap  Uwagi     Podstawowe dane
 długość obiektu [L] Ilość przęseł [n]  Rozpiętość przęsła [a] 
2 2014 „Ekspertyza konstrukcji dwóch
murów oporowych wykonanych w ramach rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice –
Ostrów w m. Dojazdów w km 16+739,76-16+802,42
oraz 17+272,00-17+318,00”
PRACOWNIA PROJEKTOWA „KRK” ROMAN KORZEŃ - Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych na
potrzeby zadania
- - -
 1 2013  KŁADKĄ PIESZO-ROWEROWA 
   POMIĘDZY ULICĄ KACZEŃCOWĄ I UL. RZESZOWSKĄ (W KIERUNKU UL. GDAŃSKIEJ) W LUBLINIE
 AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT- PARTNER 6 Sp. z o. o.  PBW Projektowany obiekt ma na celu połączenie komunikacyjne osiedli Łęgi i Węglin Południowy,
rozdzielonych obecnie naturalną przeszkodą, jaką jest wąwóz. Obiekt będzie przeznaczony dla ruchu
pieszego i rowerowego. Wysokość nad dnem
wąwozu wynosi od 2.23m do 10.91m. Szerokość całkowita kładki wynosi 4.78m. Konstrukcję nośną zaprojektowano, jako
wieloprzęsłowy ustrój ramowy ciągły z żelbetu, z ryglem w postaci płyty o stałej wysokości.
Każdy z filarów pośrednich zaprojektowano w postaci pojedynczych słupów o przekroju
kołowym, posadowionych pośrednio za pośrednictwem pali żelbetowych zwieńczonych ławą
fundamentową. Słupy filarów są połączone monolitycznie zarówno z fundamentem jak i kładką,
tworząc razem ustrój ramowy. Zmienna wysokość słupów wynika z ukształtowania istniejącego terenu.
Podpory skrajne zaprojektowano, jako pełnościenne połączone monolitycznie z płytą.
Posadowienie przyczółków pośrednie na palach. Projekt wykonany wspólnie z PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ „KRK” ROMAN KORZEŃ
 135,1 12,5-22,0 

OZNACZENIA:

PBW- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

y>